O'Henry Golden Boy vom Salzaspring

 1  zobel-weißHündin Nancy Golden Girl vom Salzaspring
1 zobel-weißRüde Ulster Golden Boy vom Salzaspring 29.03.2009  
2 zobel-weißHündin Ubona Golden Girl vom Salzaspring 29.03.2009  
3 zobel-weißHündin Ulreni Golden Girl vom Salzaspring 29.03.2009  
4 zobel-weißHündin Undine Golden Girl vom Salzaspring 29.03.2009  
5 zobel-weißHündin Usambara Golden Girl vom Salzaspring 29.03.2009  
 2  d'zobel-weißHündin Molly Flanders Golden Girl vom Salzaspring
1 zobel-weißRüde Vanguard Golden Boy vom Salzaspring 04.11.2009  
2 zobel-weißRüde Visby Golden Boy vom Salzaspring 04.11.2009  
3 zobel-weißRüde Vlinky Golden Boy vom Salzaspring 04.11.2009  
4 zobel-weißRüde Vyrox Golden Boy vom Salzaspring 04.11.2009  
5 zobel-weißHündin Valerie Golden Girl vom Salzaspring 04.11.2009  
6 zobel-weißHündin Victoria Vision Golden Girl vom Salzaspring 04.11.2009  
 3  zobel-weißHündin Golden Happy Girl vom Salzaspring Bilder
1 zobel-weißRüde Wesley Golden Boy vom Salzaspring 17.05.2010  
2 zobel-weißRüde Whiskey Golden Boy vom Salzaspring 17.05.2010  
3 zobel-weißHündin Walda Golden Girl vom Salzaspring 17.05.2010  
4 zobel-weißHündin Windra Golden Girl vom Salzaspring 17.05.2010  
5 zobel-weißHündin Withnay Huston Girl vom Salzaspring 17.05.2010  
 4  zobel-weißHündin Ronda Golden Girl vom Salzaspring Bilder
1 zobel-weißRüde Xaber Golden Boy vom Salzaspring 10.02.2012  
2 zobel-weißRüde Xamin Golden Boy vom Salzaspring 10.02.2012  
3 zobel-weißRüde Xanthos Golden Boy vom Salzaspring 10.02.2012  
4 zobel-weißRüde Xothos Golden Boy vom Salzaspring 10.02.2012  
5 zobel-weißHündin Xessy Golden Girl vom Salzaspring 10.02.2012  
6 zobel-weißHündin Xindy Golden Girl vom Salzaspring 10.02.2012  
 5  zobel-weißHündin Ronda Golden Girl vom Salzaspring Bilder
1 zobel-weißRüde Achill Golden Boy vom Salzaspring 08.09.2013  
2 zobel-weißRüde Acky Golden Boy vom Salzaspring 08.09.2013  
3 zobel-weißRüde Allan Golden Boy vom Salzaspring 08.09.2013  
4 zobel-weißRüde Artus Golden Boy vom Salzaspring 08.09.2013  
5 zobel-weißHündin Adyna Golden Girl vom Salzaspring 08.09.2013  
6 zobel-weißHündin Ayala Golden Girl vom Salzaspring 08.09.2013 zur Zucht zugelassen  
 6  d'zobel-weißHündin Molly Flanders Golden Girl vom Salzaspring
1 zobel-weißRüde Barry Golden Boy vom Salzaspring 10.03.2014  
2 zobel-weißRüde Bentley Golden Boy vom Salzaspring 10.03.2014  
3 zobel-weißHündin Baya Golden Girl vom Salzaspring 10.03.2014  
4 d'zobel-weißHündin Bella Golden Girl vom Salzaspring 10.03.2014  
5 d'zobel-weißHündin Biana Golden Girl vom Salzaspring 10.03.2014  
6 zobel-weißHündin Bonita Golden Girl vom Salzaspring 10.03.2014  
7 d'zobel-weißHündin Burdy Golden Girl vom Salzaspring 10.03.2014  
[collie.de]  [Collie Deckrüden]  [Collie Welpen]
close